รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดชุมพร 245,973 249,337 495,310 204,913
อำเภอเมืองชุมพร 44,239 44,273 88,512 37,149
ตำบลปากน้ำ 3,259 3,334 6,593 4,030
ตำบลบางหมาก 3,827 3,544 7,371 2,160
ตำบลนาทุ่ง 1,456 1,541 2,997 1,175
ตำบลนาชะอัง 3,070 3,315 6,385 2,756
ตำบลตากแดด 3,015 3,191 6,206 2,725
ตำบลบางลึก 4,103 4,321 8,424 3,207
ตำบลหาดพันไกร 2,628 2,801 5,429 2,009
ตำบลวังไผ่ 1,338 1,404 2,742 1,124
ตำบลวังใหม่ 4,988 3,809 8,797 3,653
ตำบลบ้านนา 4,395 4,442 8,837 3,882
ตำบลขุนกระทิง 2,094 1,991 4,085 2,366
ตำบลทุ่งคา 3,395 3,618 7,013 2,794
ตำบลวิสัยเหนือ 3,026 3,259 6,285 2,405
ตำบลหาดทรายรี 2,035 2,032 4,067 1,577
ตำบลถ้ำสิงห์ 1,610 1,671 3,281 1,286
อำเภอท่าแซะ 39,142 38,933 78,075 29,790
ตำบลท่าแซะ 3,630 3,866 7,496 2,754
ตำบลคุริง 1,797 1,726 3,523 1,235
ตำบลสลุย 3,912 3,960 7,872 2,862
ตำบลนากระตาม 2,406 2,719 5,125 1,644
ตำบลรับร่อ 9,490 8,888 18,378 7,740
ตำบลท่าข้าม 3,477 3,459 6,936 2,702
ตำบลหงษ์เจริญ 5,803 5,757 11,560 4,167
ตำบลหินแก้ว 2,391 2,328 4,719 1,984
ตำบลทรัพย์อนันต์ 1,917 2,068 3,985 1,757
ตำบลสองพี่น้อง 4,319 4,162 8,481 2,945

หน้า 1