รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 2,395 2,541 4,936 2,129
ตำบลกำแพงเพชร 2,395 2,541 4,936 2,129
เทศบาลตำบลระโนด 2,399 2,557 4,956 1,868
ตำบลระโนด 2,399 2,557 4,956 1,868
เทศบาลตำบลบ่อตรุ 5,712 5,902 11,614 3,157
ตำบลบ่อตรุ 3,461 3,516 6,977 1,730
ตำบลระวะ 399 419 818 215
ตำบลวัดสน 1,852 1,967 3,819 1,212
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย 753 800 1,553 708
ตำบลสะบ้าย้อย 753 800 1,553 708
เทศบาลตำบลเทพา 1,275 1,332 2,607 940
ตำบลเทพา 1,275 1,332 2,607 940
เทศบาลตำบลนาทวี 3,483 3,500 6,983 3,320
ตำบลนาทวี 3,483 3,500 6,983 3,320
เทศบาลตำบลจะนะ 3,326 3,389 6,715 2,665
ตำบลบ้านนา 3,326 3,389 6,715 2,665
เทศบาลตำบลสทิงพระ 1,426 1,528 2,954 1,182
ตำบลจะทิ้งพระ 1,426 1,528 2,954 1,182
เทศบาลเมืองบ้านพรุ 10,867 11,637 22,504 8,904
ตำบลบ้านพรุ 10,867 11,637 22,504 8,904
เทศบาลเมืองสะเดา 10,061 10,454 20,515 7,554
ตำบลสะเดา 10,061 10,454 20,515 7,554
เทศบาลนครหาดใหญ่ 73,406 84,511 157,917 60,226
ตำบลหาดใหญ่ 73,406 84,511 157,917 60,226
เทศบาลนครสงขลา 33,181 35,544 68,725 26,217
ตำบลบ่อยาง 33,181 35,544 68,725 26,217

หน้า 7