รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลเมืองสตูล 11,546 11,940 23,486 9,195
ตำบลพิมาน 11,546 11,940 23,486 9,195

หน้า 3