รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดตรัง 309,729 322,191 631,920 206,005
อำเภอเมืองตรัง 43,204 46,079 89,283 33,053
ตำบลนาพละ 1,753 1,813 3,566 1,020
ตำบลบ้านควน 1,975 2,098 4,073 1,979
ตำบลนาบินหลา 1,780 1,800 3,580 1,060
ตำบลควนปริง 3,592 4,022 7,614 2,480
ตำบลนาโยงใต้ 2,174 2,352 4,526 1,358
ตำบลบางรัก 2,063 2,157 4,220 1,800
ตำบลโคกหล่อ 5,800 6,492 12,292 6,429
ตำบลนาโต๊ะหมิง 2,550 2,666 5,216 1,538
ตำบลหนองตรุด 2,694 2,832 5,526 1,703
ตำบลน้ำผุด 5,043 5,135 10,178 2,983
ตำบลนาตาล่วง 3,176 3,474 6,650 3,082
ตำบลบ้านโพธิ์ 4,312 4,658 8,970 3,284
ตำบลนาท่ามเหนือ 3,617 3,720 7,337 2,529
ตำบลนาท่ามใต้ 2,675 2,860 5,535 1,808
อำเภอกันตัง 36,565 36,994 73,559 20,840
ตำบลควนธานี 2,228 2,721 4,949 1,711
ตำบลบางหมาก 2,782 2,797 5,579 1,448
ตำบลบางเป้า 4,828 4,822 9,650 3,053
ตำบลวังวน 2,035 2,050 4,085 1,043
ตำบลกันตังใต้ 3,479 3,533 7,012 1,862
ตำบลโคกยาง 2,176 2,264 4,440 1,333
ตำบลคลองลุ 2,082 2,131 4,213 1,094
ตำบลย่านซื่อ 1,146 1,130 2,276 642
ตำบลบ่อน้ำร้อน 4,674 4,683 9,357 2,527
ตำบลบางสัก 3,048 3,011 6,059 1,815
ตำบลนาเกลือ 2,185 2,170 4,355 1,132

หน้า 1