รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดพัทลุง 251,650 262,842 514,492 172,773
อำเภอเมืองพัทลุง 40,650 43,424 84,074 28,488
ตำบลเขาเจียก 2,008 2,276 4,284 2,007
ตำบลท่ามิหรำ 2,421 2,630 5,051 1,837
ตำบลโคกชะงาย 2,434 2,666 5,100 1,697
ตำบลนาท่อม 2,227 2,392 4,619 1,636
ตำบลปรางหมู่ 2,381 2,647 5,028 1,614
ตำบลท่าแค 3,675 3,935 7,610 2,533
ตำบลลำปำ 3,169 3,048 6,217 1,914
ตำบลตำนาน 3,712 4,085 7,797 2,677
ตำบลควนมะพร้าว 5,296 5,658 10,954 3,790
ตำบลร่มเมือง 2,520 2,670 5,190 1,592
ตำบลชัยบุรี 4,042 4,215 8,257 2,645
ตำบลนาโหนด 4,036 4,254 8,290 2,654
ตำบลพญาขัน 2,729 2,948 5,677 1,892
อำเภอกงหรา 14,105 14,165 28,270 8,155
ตำบลกงหรา 2,079 2,058 4,137 1,231
ตำบลคลองเฉลิม 6,532 6,510 13,042 3,631
ตำบลคลองทรายขาว 3,227 3,274 6,501 1,826
ตำบลสมหวัง 2,267 2,323 4,590 1,467
อำเภอเขาชัยสน 15,014 15,556 30,570 10,155
ตำบลเขาชัยสน 4,879 5,083 9,962 3,325
ตำบลควนขนุน 4,138 4,273 8,411 2,859
ตำบลจองถนน 1,780 1,840 3,620 1,162
ตำบลหานโพธิ์ 4,217 4,360 8,577 2,809
อำเภอตะโหมด 10,147 10,219 20,366 5,910
ตำบลแม่ขรี 3,460 3,514 6,974 2,064
ตำบลตะโหมด 3,449 3,477 6,926 1,879

หน้า 1