รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลหนองธง 4,075 4,121 8,196 2,540
ตำบลทุ่งนารี 4,810 4,837 9,647 3,075
ตำบลวังใหม่ 3,081 3,090 6,171 1,986
อำเภอบางแก้ว 8,726 8,686 17,412 5,580
ตำบลนาปะขอ 5,099 5,113 10,212 3,218
ตำบลโคกสัก 3,627 3,573 7,200 2,362
อำเภอป่าพะยอม 16,891 17,360 34,251 11,607
ตำบลป่าพะยอม 2,906 3,133 6,039 2,066
ตำบลลานข่อย 4,072 4,211 8,283 2,488
ตำบลเกาะเต่า 5,979 5,985 11,964 3,733
ตำบลบ้านพร้าว 3,934 4,031 7,965 3,320
อำเภอศรีนครินทร์ 5,128 5,253 10,381 3,235
ตำบลชุมพล 81 49 130 2
ตำบลอ่างทอง 2,093 2,241 4,334 1,303
ตำบลลำสินธุ์ 2,954 2,963 5,917 1,930
เทศบาลตำบลชะรัด 3,420 3,535 6,955 1,945
ตำบลชะรัด 3,420 3,535 6,955 1,945
เทศบาลตำบลหารเทา 4,818 4,974 9,792 3,075
ตำบลหารเทา 4,818 4,974 9,792 3,075
เทศบาลตำบลบางแก้ว 1,891 1,883 3,774 1,284
ตำบลท่ามะเดื่อ 1,891 1,883 3,774 1,284
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน 2,147 2,233 4,380 1,404
ตำบลปากพะยูน 2,147 2,233 4,380 1,404
เทศบาลตำบลชุมพล 4,219 4,067 8,286 3,171
ตำบลชุมพล 4,219 4,067 8,286 3,171
เทศบาลตำบลโคกม่วง 4,994 5,222 10,216 3,186
ตำบลโคกม่วง 4,994 5,222 10,216 3,186
เทศบาลตำบลบ้านนา 3,778 3,785 7,563 2,703

หน้า 3