รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบ้านนา 3,778 3,785 7,563 2,703
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ 2,198 2,222 4,420 1,586
ตำบลท่ามะเดื่อ 1,826 1,878 3,704 1,297
ตำบลโคกสัก 372 344 716 289
เทศบาลตำบลป่าบอน 1,976 2,011 3,987 1,457
ตำบลป่าบอน 706 738 1,444 543
ตำบลหนองธง 835 784 1,619 535
ตำบลวังใหม่ 435 489 924 379
เทศบาลตำบลปากพะยูน 1,732 1,896 3,628 1,433
ตำบลปากพะยูน 1,732 1,896 3,628 1,433
เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ 1,055 1,156 2,211 751
ตำบลมะกอกเหนือ 1,055 1,156 2,211 751
เทศบาลตำบลควนขนุน 982 1,152 2,134 1,062
ตำบลควนขนุน 982 1,152 2,134 1,062
เทศบาลตำบลแม่ขรี 3,043 3,192 6,235 2,961
ตำบลแม่ขรี 2,740 2,866 5,606 2,614
ตำบลโคกสัก 303 326 629 347
เทศบาลตำบลตะโหมด 2,196 2,190 4,386 1,368
ตำบลตะโหมด 1,632 1,619 3,251 1,062
ตำบลคลองใหญ่ 564 571 1,135 306
เทศบาลตำบลเขาชัยสน 1,699 1,899 3,598 1,417
ตำบลเขาชัยสน 1,699 1,899 3,598 1,417
เทศบาลเมืองพัทลุง 16,625 18,943 35,568 14,492
ตำบลคูหาสวรรค์ 15,342 17,493 32,835 13,437
ตำบลเขาเจียก 6 1 7 14
ตำบลท่ามิหรำ 6 4 10 24
ตำบลปรางหมู่ 5 2 7 38
ตำบลลำปำ 1,257 1,433 2,690 890

หน้า 4