รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลบาเจาะ 4,576 4,526 9,102 2,140
ตำบลบาเจาะ 4,576 4,526 9,102 2,140
เทศบาลตำบลต้นไทร 2,180 2,345 4,525 1,111
ตำบลปะลุกาสาเมาะ 2,180 2,345 4,525 1,111
เทศบาลเมืองตากใบ 8,985 9,451 18,436 4,971
ตำบลเจ๊ะเห 8,985 9,451 18,436 4,971
เทศบาลเมืองสุไหงโกลก 19,459 21,659 41,118 13,830
ตำบลสุไหงโก-ลก 19,459 21,659 41,118 13,830
เทศบาลเมืองนราธิวาส 20,476 20,822 41,298 13,381
ตำบลบางนาค 20,476 20,822 41,298 13,381

หน้า 5