จำนวนประชากรและบ้าน


จำนวนประชากรและบ้านสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง