โครงสร้างข้อมูลทำเนียบท้องที่
FILE NAME : CCAATT
FILE TYPE : SEQUENTIAL (fixed length)
Download Files
CCAATT
RCODE
TROK
SOI
THANON
UPDATE : 08/07/2560
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลขณะนี้เป็นข้อมูลในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล
2. รายการรหัสข้อมูลใดที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง รหัสนี้ถูกยกเลิก

>>>>>> ต้องการดู table.txt