Main Menu

Home::

MenU::
>คณะกรรมการบริหาร
>คณะกรรมการอำนวยการ
>ระเบียบข้อบังคับ

สมาชิก::
>การรับสมัคร
>ทะเบียนสมาชิก

>แผนงาน/โครงการ::

ผลการดำเนินงาน::
>การประชุมคณะกรรมการ
>สรุปผลการดำเนินงาน

Topic::
>บทความแสดงความคิดเห็น

ส่งจดหมายถึงสมาชิก::
>ลงทะเบียนขอ E-Mail
>E-Mail สมาชิก

ข่าวสมาคม::
>ภาพและกิจกรรม
>จดหมายข่าวสมาคม

Webboard::
>กระดานสนทนา
>ห้องสนทนา

สมาคม / ชมรม::
>ทะเบียนทำเนียบรุ่น
>ค้นหาชื่อรุ่น

ประชาสัมพันธ์ ::

 

ข้อมูลคณะกรรมการบริหารสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
 
ชื่อ นายเจริญศุข นามสกุล ศิลาพันธุ์
ตำแหน่งในสมาคม กรรมการฝ่ายวิชาการ
เกิดวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2471
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.)
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต(สสบ.)
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(เกียรตินิยม)
M.P.A.(The Hague)
เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองวิชาการ
รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
มหาดไทย(พ.ศ.2517-18)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประสบการณ์ 1.การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในฐานะ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.เคยศึกษาดูงานการปกครองท้องถิ่น
การจัดระเบียบชุมชน(community
organization) การพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การป้องกันฝ่ายพลเรือน ในประเทศอเมริกา
และยุโรป มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
สถานที่ติดต่อ 226 ซ.งามวงศ์วาน 27 ถ.งามวงศ์วาน27
อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ / E-Mail 02-5880297 ,02-9536142

Link
>กระทรวงมหาดไทย
>กรมการปกครอง
>คนไทย