โครงสร้างข้อมูลทำเนียบท้องที่
FILE NAME : CCAATT
FILE TYPE : SEQUENTIAL (fixed length)
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลขณะนี้เป็นข้อมูลในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล
2. รายการรหัสข้อมูลใดที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง รหัสนี้ถูกยกเลิก
FIELD NAME CHARS STORE TYPE KEY DESCRIPTION
TBCCAA-KEY PK
-TBC-CC 2 2 N CHANGWAT (จังหวัด)
-TBC-AA 2 2 N AMPUR (อำเภอ)
-TBC-TT 2 2 N TAMBOON (ตำบล)
-TBC-MM 2 2 N MOO BARN (หมู่บ้าน)
TBC-DESC 40 40 AN DESCRIPTION (คำอธิบาย)