รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสงขลา 662,475 694,548 1,357,023 434,137
อำเภอเมืองสงขลา 12,462 13,433 25,895 7,532
ตำบลเขารูปช้าง 141 97 238 2
ตำบลเกาะแต้ว 5,298 5,554 10,852 3,029
ตำบลทุ่งหวัง 4,850 5,418 10,268 2,910
ตำบลเกาะยอ 2,173 2,364 4,537 1,591
อำเภอสทิงพระ 22,423 23,418 45,841 11,780
ตำบลจะทิ้งพระ 1,637 1,636 3,273 837
ตำบลกระดังงา 2,224 2,339 4,563 1,191
ตำบลสนามชัย 1,922 1,985 3,907 1,041
ตำบลดีหลวง 1,703 1,780 3,483 885
ตำบลชุมพล 2,647 2,741 5,388 1,419
ตำบลคลองรี 1,797 1,900 3,697 947
ตำบลคูขุด 2,585 2,685 5,270 1,369
ตำบลท่าหิน 2,021 2,139 4,160 1,058
ตำบลวัดจันทร์ 1,774 1,925 3,699 918
ตำบลบ่อแดง 2,306 2,426 4,732 1,157
ตำบลบ่อดาน 1,807 1,862 3,669 958
อำเภอจะนะ 45,844 46,731 92,575 21,595
ตำบลบ้านนา 4,339 4,306 8,645 1,957
ตำบลป่าชิง 2,318 2,423 4,741 1,122
ตำบลสะพานไม้แก่น 3,084 3,132 6,216 1,536
ตำบลสะกอม 3,933 4,000 7,933 1,682
ตำบลนาหว้า 3,611 3,752 7,363 1,790
ตำบลนาทับ 6,024 6,036 12,060 2,514
ตำบลน้ำขาว 1,859 1,910 3,769 1,071
ตำบลขุนตัดหวาย 1,414 1,476 2,890 720
ตำบลท่าหมอไทร 3,108 3,254 6,362 1,513

หน้า 1