รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลทรงคนอง 3,983 4,186 8,169 2,697
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 43,835 46,172 90,007 37,683
ตำบลนาเกลือ 5,286 5,596 10,882 4,218
ตำบลบ้านคลองสวน 8,649 9,520 18,169 9,708
ตำบลแหลมฟ้าผ่า 2,828 2,271 5,099 1,694
ตำบลในคลองบางปลากด 27,072 28,785 55,857 22,063
อำเภอบางเสาธง 23,730 24,986 48,716 31,877
ตำบลบางเสาธง 14,704 15,486 30,190 19,789
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย 4,250 4,526 8,776 4,508
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 4,776 4,974 9,750 7,580
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ 12,224 13,502 25,726 8,975
ตำบลบางเมือง 12,224 13,502 25,726 8,975
เทศบาลตำบลบางเสาธง 11,384 12,136 23,520 14,898
ตำบลบางเสาธง 10,799 11,501 22,300 14,494
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 585 635 1,220 404
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า 8,525 9,052 17,577 7,668
ตำบลแหลมฟ้าผ่า 6,020 6,327 12,347 4,647
ตำบลในคลองบางปลากด 2,505 2,725 5,230 3,021
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ 6,571 6,647 13,218 5,407
ตำบลปากคลองบางปลากด 6,571 6,647 13,218 5,407
เทศบาลตำบลบางพลี 3,994 4,204 8,198 2,014
ตำบลบางพลีใหญ่ 3,732 3,923 7,655 1,882
ตำบลบางปลา 84 89 173 52
ตำบลบางโฉลง 178 192 370 80
เทศบาลตำบลบางบ่อ 3,250 3,272 6,522 2,000
ตำบลบางบ่อ 3,250 3,272 6,522 2,000
เทศบาลตำบลคลองสวน 1,569 1,692 3,261 695
ตำบลคลองสวน 1,569 1,692 3,261 695

หน้า 2