รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลหันตรา 479 482 961 228
ตำบลคลองสวนพลู 1,956 2,357 4,313 3,076
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด 5,106 5,470 10,576 2,875
ตำบลเจ้าเจ็ด 2,082 2,235 4,317 1,285
ตำบลบ้านแถว 1,670 1,755 3,425 928
ตำบลเจ้าเสด็จ 1,354 1,480 2,834 662
เทศบาลตำบลท่าเรือ 3,438 3,801 7,239 2,906
ตำบลท่าเรือ 3,438 3,801 7,239 2,906
เทศบาลเมืองเสนา 1,960 2,143 4,103 1,362
ตำบลเสนา 1,960 2,143 4,103 1,362
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 25,803 27,487 53,290 19,647
ตำบลประตูชัย 7,437 7,740 15,177 6,137
ตำบลกะมัง 643 666 1,309 625
ตำบลหอรัตนไชย 5,898 5,818 11,716 4,087
ตำบลหัวรอ 5,685 6,283 11,968 4,215
ตำบลท่าวาสุกรี 4,027 4,628 8,655 3,114
ตำบลหันตรา 566 672 1,238 411
ตำบลบ้านเกาะ 580 641 1,221 433
ตำบลคลองสวนพลู 569 610 1,179 435
ตำบลคลองสระบัว 225 240 465 100
ตำบลเกาะเรียน 173 189 362 90

หน้า 11