รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดอ่างทอง 136,201 147,681 283,882 90,876
อำเภอเมืองอ่างทอง 20,207 22,163 42,370 14,579
ตำบลศาลาแดง 2,807 3,150 5,957 2,410
ตำบลป่างิ้ว 2,452 2,688 5,140 1,998
ตำบลบ้านแห 1,380 1,453 2,833 874
ตำบลตลาดกรวด 982 1,072 2,054 610
ตำบลมหาดไทย 749 876 1,625 493
ตำบลบ้านอิฐ 3,006 3,177 6,183 2,198
ตำบลหัวไผ่ 2,019 2,296 4,315 1,187
ตำบลจำปาหล่อ 1,737 1,924 3,661 1,154
ตำบลโพสะ 1,695 1,832 3,527 1,386
ตำบลบ้านรี 911 1,023 1,934 539
ตำบลคลองวัว 1,084 1,135 2,219 707
ตำบลย่านซื่อ 1,385 1,537 2,922 1,023
อำเภอไชโย 3,404 3,769 7,173 2,138
ตำบลจรเข้ร้อง 16 11 27 1
ตำบลชัยฤทธิ์ 1,357 1,481 2,838 808
ตำบลเทวราช 962 1,055 2,017 598
ตำบลราชสถิตย์ 1,069 1,222 2,291 731
อำเภอป่าโมก 9,277 10,088 19,365 6,075
ตำบลสายทอง 1,472 1,704 3,176 998
ตำบลโรงช้าง 1,720 1,825 3,545 1,013
ตำบลบางเสด็จ 1,552 1,613 3,165 1,033
ตำบลนรสิงห์ 1,334 1,449 2,783 787
ตำบลเอกราช 1,578 1,780 3,358 1,112
ตำบลโผงเผง 1,621 1,717 3,338 1,132
อำเภอโพธิ์ทอง 21,631 23,633 45,264 14,014
ตำบลอ่างแก้ว 1,169 1,185 2,354 691

หน้า 1