รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสิงห์บุรี 101,743 111,473 213,216 71,590
อำเภอเมืองสิงห์บุรี 17,146 19,303 36,449 11,689
ตำบลบางมัญ 1,934 2,083 4,017 1,183
ตำบลโพกรวม 1,714 1,910 3,624 1,243
ตำบลม่วงหมู่ 2,839 3,143 5,982 1,730
ตำบลหัวไผ่ 2,342 2,656 4,998 1,571
ตำบลต้นโพธิ์ 3,557 4,116 7,673 2,751
ตำบลจักรสีห์ 1,700 1,957 3,657 1,145
ตำบลบางกระบือ 3,060 3,438 6,498 2,066
อำเภอบางระจัน 9,735 10,219 19,954 6,480
ตำบลสิงห์ 488 521 1,009 364
ตำบลไม้ดัด 1,255 1,226 2,481 1,054
ตำบลเชิงกลัด 873 911 1,784 587
ตำบลโพชนไก่ 434 460 894 311
ตำบลแม่ลา 821 831 1,652 512
ตำบลบ้านจ่า 1,546 1,695 3,241 1,017
ตำบลพักทัน 2,319 2,453 4,772 1,378
ตำบลสระแจง 1,999 2,122 4,121 1,257
อำเภอค่ายบางระจัน 12,566 13,518 26,084 7,934
ตำบลโพทะเล 2,278 2,384 4,662 1,435
ตำบลบางระจัน 3,518 3,828 7,346 2,184
ตำบลโพสังโฆ 2,201 2,329 4,530 1,339
ตำบลท่าข้าม 2,148 2,328 4,476 1,475
ตำบลคอทราย 1,205 1,325 2,530 730
ตำบลหนองกระทุ่ม 1,216 1,324 2,540 771
อำเภอพรหมบุรี 8,297 9,049 17,346 5,653
ตำบลพระงาม 1,865 1,976 3,841 1,308
ตำบลบางน้ำเชี่ยว 75 82 157 5

หน้า 1