รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบ้านหม้อ 2,933 3,248 6,181 1,928
ตำบลบ้านแป้ง 1,082 1,232 2,314 793
ตำบลหัวป่า 692 781 1,473 575
ตำบลโรงช้าง 1,650 1,730 3,380 1,044
อำเภอท่าช้าง 2,628 2,945 5,573 1,706
ตำบลถอนสมอ 20 16 36 2
ตำบลโพประจักษ์ 1,694 1,892 3,586 1,093
ตำบลวิหารขาว 914 1,037 1,951 611
อำเภออินทร์บุรี 24,729 26,564 51,293 16,081
ตำบลอินทร์บุรี 2,534 2,657 5,191 1,636
ตำบลประศุก 2,981 3,178 6,159 1,745
ตำบลทับยา 2,862 3,184 6,046 1,986
ตำบลงิ้วราย 2,676 2,884 5,560 1,479
ตำบลชีน้ำร้าย 2,005 2,153 4,158 1,437
ตำบลท่างาม 2,530 2,761 5,291 1,874
ตำบลน้ำตาล 1,695 1,882 3,577 1,284
ตำบลทองเอน 3,797 4,073 7,870 2,410
ตำบลห้วยชัน 2,437 2,555 4,992 1,409
ตำบลโพธิ์ชัย 1,212 1,237 2,449 821
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี 2,531 2,716 5,247 2,184
ตำบลอินทร์บุรี 2,531 2,716 5,247 2,184
เทศบาลตำบลถอนสมอ 4,459 4,847 9,306 3,176
ตำบลถอนสมอ 2,961 3,223 6,184 2,152
ตำบลพิกุลทอง 1,498 1,624 3,122 1,024
เทศบาลตำบลปากบาง 1,611 1,734 3,345 1,165
ตำบลพรหมบุรี 1,611 1,734 3,345 1,165
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 1,660 1,868 3,528 1,268
ตำบลบางน้ำเชี่ยว 1,660 1,868 3,528 1,268

หน้า 2