รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดระยอง 319,869 329,406 649,275 355,245
อำเภอเมืองระยอง 46,479 47,122 93,601 49,795
ตำบลเชิงเนิน 11,478 11,316 22,794 14,123
ตำบลตะพง 9,340 9,511 18,851 9,456
ตำบลเพ 902 938 1,840 823
ตำบลแกลง 2,762 2,948 5,710 2,498
ตำบลบ้านแลง 3,357 3,532 6,889 2,349
ตำบลนาตาขวัญ 3,232 3,321 6,553 2,295
ตำบลเนินพระ 7,130 7,232 14,362 10,464
ตำบลกะเฉด 2,916 2,956 5,872 2,494
ตำบลน้ำคอก 2,664 2,705 5,369 2,924
ตำบลสำนักทอง 2,698 2,663 5,361 2,369
อำเภอบ้านฉาง 4,705 4,034 8,739 3,264
ตำบลสำนักท้อน 4,575 3,979 8,554 3,248
ตำบลพลา 1 1 14
ตำบลบ้านฉาง 130 54 184 2
อำเภอแกลง 32,536 34,294 66,830 27,280
ตำบลทางเกวียน 3,359 3,524 6,883 3,397
ตำบลวังหว้า 4,737 5,054 9,791 3,745
ตำบลชากโดน 2,343 2,457 4,800 1,963
ตำบลกระแสบน 3,996 4,355 8,351 4,146
ตำบลทุ่งควายกิน 4,906 5,122 10,028 4,066
ตำบลกองดิน 2,599 2,747 5,346 2,269
ตำบลคลองปูน 2,319 2,391 4,710 1,694
ตำบลพังราด 3,033 3,209 6,242 1,886
ตำบลปากน้ำกระแส 748 716 1,464 436
ตำบลห้วยยาง 1,771 1,849 3,620 1,485
ตำบลสองสลึง 2,725 2,870 5,595 2,193

หน้า 1