รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดจันทบุรี 256,690 265,122 521,812 207,743
อำเภอเมืองจันทบุรี 20,492 22,068 42,560 16,715
ตำบลคลองนารายณ์ 1,773 1,918 3,691 1,179
ตำบลคมบาง 2,068 2,231 4,299 1,353
ตำบลท่าช้าง 7,099 7,719 14,818 6,645
ตำบลจันทนิมิต 1 1 1
ตำบลบางกะจะ 2,535 2,658 5,193 2,138
ตำบลแสลง 2,426 2,524 4,950 1,980
ตำบลหนองบัว 1,679 1,920 3,599 1,218
ตำบลพลับพลา 2,911 3,098 6,009 2,201
อำเภอขลุง 12,456 12,776 25,232 8,821
ตำบลบ่อ 1
ตำบลเกวียนหัก 1
ตำบลตะปอน 1,524 1,681 3,205 1,096
ตำบลบางชัน 1,847 1,675 3,522 1,428
ตำบลวันยาว 2,743 2,740 5,483 1,878
ตำบลซึ้ง 2,453 2,555 5,008 1,794
ตำบลมาบไพ 1,148 1,297 2,445 792
ตำบลวังสรรพรส 1,516 1,580 3,096 1,008
ตำบลตรอกนอง 1,225 1,248 2,473 821
ตำบลตกพรม 1
ตำบลบ่อเวฬุ 1
อำเภอท่าใหม่ 23,238 24,318 47,556 15,764
ตำบลสีพยา 777 870 1,647 532
ตำบลบ่อพุ 603 693 1,296 356
ตำบลพลอยแหวน 768 852 1,620 688
ตำบลเขาวัว 906 984 1,890 790
ตำบลสองพี่น้อง 3,565 3,852 7,417 2,448

หน้า 1