รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลหาดเล็ก 2,182 1,996 4,178 1,689
ตำบลหาดเล็ก 2,182 1,996 4,178 1,689
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ 2,545 2,466 5,011 2,336
ตำบลคลองใหญ่ 2,545 2,466 5,011 2,336
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย 3,221 3,367 6,588 2,518
ตำบลเนินทราย 1,120 1,186 2,306 938
ตำบลท่าพริก 2,101 2,181 4,282 1,580
เทศบาลเมืองตราด 4,896 5,311 10,207 5,201
ตำบลบางพระ 2,682 2,968 5,650 2,818
ตำบลวังกระแจะ 2,214 2,343 4,557 2,383

หน้า 3