รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 335,983 349,738 685,721 248,437
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 53,985 56,969 110,954 38,301
ตำบลท่าไข่ 4,805 5,241 10,046 3,563
ตำบลบ้านใหม่ 1,293 1,407 2,700 993
ตำบลคลองนา 2,299 2,186 4,485 1,915
ตำบลบางตีนเป็ด 4,299 4,210 8,509 3,567
ตำบลบางไผ่ 2,331 2,609 4,940 1,683
ตำบลคลองจุกกระเฌอ 1,324 1,551 2,875 821
ตำบลบางแก้ว 2,998 3,214 6,212 1,834
ตำบลบางขวัญ 3,159 3,507 6,666 2,455
ตำบลคลองนครเนื่องเขต 3,140 3,003 6,143 1,801
ตำบลวังตะเคียน 2,928 3,179 6,107 2,584
ตำบลโสธร 2,618 2,986 5,604 2,134
ตำบลบางพระ 2,505 2,786 5,291 1,830
ตำบลบางกะไห 1,985 2,150 4,135 959
ตำบลหนามแดง 1,512 1,560 3,072 677
ตำบลคลองเปรง 4,892 5,055 9,947 2,377
ตำบลคลองอุดมชลจร 3,922 4,063 7,985 3,471
ตำบลคลองหลวงแพ่ง 5,084 5,210 10,294 4,200
ตำบลบางเตย 2,891 3,052 5,943 1,437
อำเภอบางคล้า 14,896 15,942 30,838 10,148
ตำบลบางสวน 1,044 1,135 2,179 720
ตำบลบางกระเจ็ด 2,255 2,342 4,597 1,417
ตำบลท่าทองหลาง 2,227 2,372 4,599 1,784
ตำบลสาวชะโงก 1,504 1,670 3,174 902
ตำบลเสม็ดเหนือ 2,370 2,551 4,921 1,805
ตำบลเสม็ดใต้ 2,424 2,588 5,012 1,489
ตำบลหัวไทร 3,072 3,284 6,356 2,031

หน้า 1