รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลบ้านเป้า 3,971 4,034 8,005 2,145
ตำบลบ้านเป้า 3,971 4,034 8,005 2,145
เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ 1,522 1,665 3,187 1,205
ตำบลบ้านยาง 1,522 1,665 3,187 1,205
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 2,116 2,328 4,444 1,653
ตำบลคอนสวรรค์ 1,610 1,755 3,365 1,310
ตำบลโคกมั่งงอย 506 573 1,079 343
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า 4,081 4,405 8,486 2,942
ตำบลบ้านเขว้า 4,081 4,405 8,486 2,942
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ 2,237 2,481 4,718 1,496
ตำบลกุดตุ้ม 289 303 592 165
ตำบลลาดใหญ่ 1,948 2,178 4,126 1,331
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 2,591 2,671 5,262 1,708
ตำบลบ้านค่าย 2,591 2,671 5,262 1,708
เทศบาลเมืองชัยภูมิ 17,931 19,477 37,408 18,234
ตำบลในเมือง 17,931 19,477 37,408 18,234

หน้า 7