รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดอุดรธานี 777,179 780,119 1,557,298 453,060
อำเภอเมืองอุดรธานี 85,746 87,556 173,302 53,891
ตำบลนิคมสงเคราะห์ 5,443 5,324 10,767 2,445
ตำบลบ้านขาว 4,964 5,250 10,214 2,812
ตำบลหนองบัว 141 153 294 134
ตำบลบ้านตาด 6,215 6,271 12,486 3,759
ตำบลโนนสูง 4,817 5,126 9,943 3,398
ตำบลหมูม่น 3,153 3,376 6,529 2,732
ตำบลเชียงยืน 8,026 8,087 16,113 4,709
ตำบลหนองนาคำ 7,623 7,733 15,356 4,493
ตำบลกุดสระ 4,203 4,447 8,650 2,793
ตำบลนาดี 2,641 2,684 5,325 1,782
ตำบลบ้านเลื่อม 1,020 1,042 2,062 721
ตำบลเชียงพิณ 5,790 5,800 11,590 3,809
ตำบลสามพร้าว 8,717 8,879 17,596 5,777
ตำบลหนองไฮ 6,289 6,338 12,627 3,461
ตำบลนาข่า 3,080 3,172 6,252 1,760
ตำบลบ้านจั่น 4,022 4,294 8,316 3,119
ตำบลหนองขอนกว้าง 3,631 3,626 7,257 2,640
ตำบลโคกสะอาด 2,473 2,389 4,862 1,606
ตำบลนากว้าง 3,498 3,565 7,063 1,941
อำเภอกุดจับ 21,528 21,168 42,696 11,752
ตำบลกุดจับ 3,097 2,967 6,064 1,615
ตำบลปะโค 4,549 4,521 9,070 2,389
ตำบลขอนยูง 4,674 4,648 9,322 2,395
ตำบลเชียงเพ็ง 2,770 2,674 5,444 1,462
ตำบลสร้างก่อ 2,486 2,464 4,950 1,371
ตำบลเมืองเพีย 2,715 2,678 5,393 1,805

หน้า 1