รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลตาลเลียน 1,237 1,216 2,453 715
อำเภอหนองวัวซอ 22,221 22,082 44,303 10,535
ตำบลหมากหญ้า 2,676 2,713 5,389 1,315
ตำบลหนองอ้อ 2,586 2,459 5,045 1,194
ตำบลอูบมุง 4,228 4,233 8,461 1,995
ตำบลกุดหมากไฟ 4,017 3,841 7,858 1,841
ตำบลน้ำพ่น 3,540 3,472 7,012 1,681
ตำบลหนองบัวบาน 2,908 3,099 6,007 1,513
ตำบลโนนหวาย 1,939 1,952 3,891 780
ตำบลหนองวัวซอ 327 313 640 216
อำเภอกุมภวาปี 41,340 41,359 82,699 20,923
ตำบลตูมใต้ 3,543 3,516 7,059 1,842
ตำบลพันดอน 5,784 5,900 11,684 2,958
ตำบลแชแล 5,270 5,172 10,442 2,721
ตำบลเชียงแหว 4,340 4,406 8,746 2,094
ตำบลเสอเพลอ 5,982 6,015 11,997 3,102
ตำบลสีออ 2,287 2,235 4,522 1,065
ตำบลผาสุก 3,235 3,248 6,483 1,672
ตำบลท่าลี่ 4,831 4,797 9,628 2,340
ตำบลกุมภวาปี 2,157 2,136 4,293 1,285
ตำบลหนองหว้า 3,911 3,934 7,845 1,844
อำเภอโนนสะอาด 22,306 22,325 44,631 10,930
ตำบลโนนสะอาด 2,080 2,187 4,267 1,212
ตำบลบุ่งแก้ว 5,386 5,565 10,951 2,537
ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ 4,128 4,147 8,275 1,922
ตำบลทมนางาม 3,677 3,590 7,267 1,838
ตำบลหนองกุงศรี 3,430 3,323 6,753 1,695
ตำบลโคกกลาง 3,605 3,513 7,118 1,726

หน้า 2