รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดเลย 317,859 311,928 629,787 197,064
อำเภอเมืองเลย 30,106 28,266 58,372 19,887
ตำบลเมือง 6,018 6,200 12,218 5,767
ตำบลกกดู่ 3,665 3,355 7,020 2,176
ตำบลน้ำหมาน 1,969 1,915 3,884 1,340
ตำบลเสี้ยว 1,843 1,777 3,620 1,071
ตำบลน้ำสวย 3,800 3,581 7,381 1,843
ตำบลชัยพฤกษ์ 3,258 3,363 6,621 2,139
ตำบลนาแขม 3,431 3,355 6,786 2,045
ตำบลศรีสองรัก 4,802 3,370 8,172 2,849
ตำบลกกทอง 1,320 1,350 2,670 657
อำเภอนาด้วง 4,731 4,590 9,321 2,912
ตำบลนาด้วง 1,333 1,306 2,639 1,048
ตำบลท่าสะอาด 1,883 1,846 3,729 1,075
ตำบลท่าสวรรค์ 1,515 1,438 2,953 789
อำเภอเชียงคาน 18,645 18,299 36,944 11,563
ตำบลเชียงคาน 2,390 2,163 4,553 2,004
ตำบลนาซ่าว 5,708 5,787 11,495 3,484
ตำบลเขาแก้ว 2 3 5 7
ตำบลปากตม 3,112 3,079 6,191 1,907
ตำบลบุฮม 3,945 3,902 7,847 2,294
ตำบลจอมศรี 2,212 2,090 4,302 1,170
ตำบลหาดทรายขาว 1,276 1,275 2,551 697
อำเภอปากชม 16,282 15,697 31,979 9,497
ตำบลปากชม 2,840 2,747 5,587 1,792
ตำบลเชียงกลม 2,778 2,624 5,402 1,648
ตำบลหาดคัมภีร์ 1,983 1,880 3,863 1,108
ตำบลห้วยบ่อซืน 2,824 2,750 5,574 1,627

หน้า 1