รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลเมืองท่าบ่อ 9,054 9,439 18,493 6,488
ตำบลท่าบ่อ 7,875 8,152 16,027 5,892
ตำบลน้ำโมง 1,179 1,287 2,466 596
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2,702 2,697 5,399 1,733
ตำบลค่ายบกหวาน 2,702 2,697 5,399 1,733
เทศบาลตำบลเวียงคุก 2,950 3,154 6,104 1,711
ตำบลเวียงคุก 2,950 3,154 6,104 1,711
เทศบาลเมืองหนองคาย 23,726 24,530 48,256 21,295
ตำบลในเมือง 9,118 9,193 18,311 8,356
ตำบลมีชัย 3,154 3,416 6,570 3,020
ตำบลโพธิ์ชัย 4,358 4,595 8,953 4,138
ตำบลกวนวัน 662 623 1,285 389
ตำบลหาดคำ 4,000 4,265 8,265 3,285
ตำบลหนองกอมเกาะ 2,275 2,262 4,537 2,000
ตำบลเมืองหมี 159 176 335 107

หน้า 4