รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลวาริชภูมิ 1,349 1,432 2,781 1,053
เทศบาลตำบลพังโคน 3,289 3,452 6,741 3,330
ตำบลพังโคน 3,289 3,452 6,741 3,330
เทศบาลตำบลพรรณานิคม 1,252 1,387 2,639 1,313
ตำบลพรรณา 1,252 1,387 2,639 1,313
เทศบาลตำบลกุดบาก 2,524 2,542 5,066 1,531
ตำบลกุดบาก 2,524 2,542 5,066 1,531
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ 2,048 2,203 4,251 1,467
ตำบลกุสุมาลย์ 2,048 2,203 4,251 1,467
เทศบาลตำบลท่าแร่ 3,609 3,745 7,354 2,146
ตำบลท่าแร่ 3,609 3,745 7,354 2,146
เทศบาลตำบลดงมะไฟ 2,916 3,227 6,143 2,015
ตำบลขมิ้น 2,916 3,227 6,143 2,015
เทศบาลนครสกลนคร 26,700 27,039 53,739 23,842
ตำบลธาตุเชิงชุม 26,700 27,039 53,739 23,842

หน้า 7