รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดมุกดาหาร 171,947 170,921 342,868 99,797
อำเภอเมืองมุกดาหาร 38,433 37,571 76,004 22,205
ตำบลมุกดาหาร 2,722 2,748 5,470 2,287
ตำบลบ้านโคก 4,373 4,182 8,555 1,999
ตำบลบางทรายใหญ่ 4,299 4,329 8,628 2,987
ตำบลโพนทราย 4,190 4,099 8,289 2,387
ตำบลผึ่งแดด 2,817 2,808 5,625 1,461
ตำบลนาโสก 5,039 4,949 9,988 2,749
ตำบลนาสีนวน 3,977 3,722 7,699 2,399
ตำบลคำป่าหลาย 6,384 6,097 12,481 3,649
ตำบลดงมอน 2,783 2,739 5,522 1,293
ตำบลกุดแข้ 1,849 1,898 3,747 994
อำเภอนิคมคำสร้อย 16,924 16,841 33,765 8,945
ตำบลนิคมคำสร้อย 2,058 2,097 4,155 898
ตำบลนากอก 2,486 2,424 4,910 1,323
ตำบลหนองแวง 3,660 3,705 7,365 2,008
ตำบลกกแดง 2,704 2,618 5,322 1,479
ตำบลนาอุดม 4,129 4,144 8,273 2,120
ตำบลโชคชัย 1,887 1,853 3,740 1,117
อำเภอดอนตาล 18,973 18,539 37,512 9,791
ตำบลดอนตาล 2,116 2,166 4,282 1,517
ตำบลโพธิ์ไทร 2,348 2,308 4,656 1,242
ตำบลป่าไร่ 4,589 4,369 8,958 2,239
ตำบลเหล่าหมี 3,471 3,287 6,758 1,631
ตำบลบ้านบาก 2,827 2,811 5,638 1,372
ตำบลนาสะเม็ง 3,622 3,598 7,220 1,790
อำเภอดงหลวง 19,045 18,628 37,673 10,472
ตำบลดงหลวง 4,094 4,093 8,187 2,172

หน้า 1