รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลทุ่งต้อม 777 888 1,665 801
เทศบาลตำบลบ้านกลาง 4,960 5,457 10,417 4,696
ตำบลท่าวังพร้าว 745 861 1,606 693
ตำบลมะขามหลวง 612 639 1,251 596
ตำบลบ้านกลาง 2,772 3,032 5,804 2,606
ตำบลมะขุนหวาน 831 925 1,756 801
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 2,456 2,757 5,213 2,547
ตำบลเวียง 1,632 1,870 3,502 1,793
ตำบลทุ่งหลวง 824 887 1,711 754
เทศบาลตำบลแม่อาย 4,753 4,964 9,717 4,092
ตำบลแม่อาย 3,074 3,122 6,196 2,553
ตำบลมะลิกา 1,679 1,842 3,521 1,539
เทศบาลตำบลเวียงฝาง 3,357 3,722 7,079 3,449
ตำบลเวียง 3,357 3,722 7,079 3,449
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 1,007 1,055 2,062 852
ตำบลแม่ข่า 1,007 1,055 2,062 852
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2,602 2,566 5,168 2,069
ตำบลสะเมิงใต้ 2,602 2,566 5,168 2,069
เทศบาลตำบลแม่ริม 4,609 5,249 9,858 5,218
ตำบลริมใต้ 4,186 4,750 8,936 4,754
ตำบลแม่สา 423 499 922 464
เทศบาลตำบลสันมหาพน 4,073 4,369 8,442 4,297
ตำบลสันมหาพน 3,138 3,351 6,489 3,233
ตำบลขี้เหล็ก 935 1,018 1,953 1,064
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 6,439 6,902 13,341 5,323
ตำบลช่อแล 2,153 2,365 4,518 1,957
ตำบลอินทขิล 4,286 4,537 8,823 3,366
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2,012 2,203 4,215 1,820

หน้า 11