รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลเชิงดอย 1,946 2,120 4,066 1,693
ตำบลลวงเหนือ 44 43 87 80
ตำบลป่าป้อง 22 40 62 47
เทศบาลตำบลเมืองงาย 1,888 2,034 3,922 1,698
ตำบลเมืองงาย 1,888 2,034 3,922 1,698
เทศบาลตำบลเชียงดาว 2,076 2,257 4,333 1,917
ตำบลเชียงดาว 2,076 2,257 4,333 1,917
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 1,378 1,384 2,762 1,419
ตำบลช่างเคิ่ง 1,378 1,384 2,762 1,419
เทศบาลตำบลจอมทอง 4,724 5,293 10,017 4,218
ตำบลบ้านหลวง 1,641 1,808 3,449 1,548
ตำบลข่วงเปา 2,370 2,677 5,047 2,080
ตำบลดอยแก้ว 713 808 1,521 590
เทศบาลตำบลช้างเผือก 4,364 4,760 9,124 7,317
ตำบลช้างเผือก 4,364 4,760 9,124 7,317
เทศบาลนครเชียงใหม่ 63,472 72,285 135,757 78,127
ตำบลศรีภูมิ 7,316 8,232 15,548 7,605
ตำบลพระสิงห์ 3,732 4,058 7,790 3,762
ตำบลหายยา 6,336 7,272 13,608 5,918
ตำบลช้างม่อย 3,967 4,455 8,422 4,242
ตำบลช้างคลาน 6,480 7,560 14,040 8,297
ตำบลวัดเกต 10,505 10,710 21,215 11,550
ตำบลช้างเผือก 6,591 7,682 14,273 10,500
ตำบลสุเทพ 5,847 7,477 13,324 9,016
ตำบลป่าแดด 884 1,002 1,886 929
ตำบลหนองหอย 2,905 3,561 6,466 4,650
ตำบลท่าศาลา 2,833 3,353 6,186 3,251
ตำบลหนองป่าครั่ง 803 859 1,662 1,271

หน้า 12