รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลฟ้าฮ่าม 479 532 1,011 608
ตำบลป่าตัน 4,794 5,532 10,326 6,528

หน้า 13