รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลห้วยโก๋น 1,450 1,410 2,860 1,141
ตำบลขุนน่าน 3,338 3,236 6,574 1,789
เทศบาลตำบลเชียงกลาง 4,971 5,049 10,020 3,486
ตำบลเชียงกลาง 2,445 2,437 4,882 1,846
ตำบลเปือ 1,696 1,762 3,458 1,146
ตำบลพญาแก้ว 830 850 1,680 494
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง 1,766 1,693 3,459 1,277
ตำบลและ 543 543 1,086 388
ตำบลทุ่งช้าง 1,223 1,150 2,373 889
เทศบาลตำบลเวียงสา 1,476 1,682 3,158 1,137
ตำบลกลางเวียง 1,476 1,682 3,158 1,137
เทศบาลตำบลท่าวังผา 2,546 2,715 5,261 2,312
ตำบลท่าวังผา 2,546 2,715 5,261 2,312
เทศบาลตำบลปัว 5,338 5,676 11,014 4,110
ตำบลปัว 3,561 3,898 7,459 2,765
ตำบลสถาน 385 389 774 236
ตำบลไชยวัฒนา 346 351 697 226
ตำบลวรนคร 1,046 1,038 2,084 883
เทศบาลตำบลนาน้อย 1,287 1,395 2,682 1,131
ตำบลนาน้อย 1,287 1,395 2,682 1,131
เทศบาลตำบลหนองแดง 1,190 1,171 2,361 959
ตำบลหนองแดง 1,054 1,050 2,104 889
ตำบลหมอเมือง 136 121 257 70
เทศบาลเมืองน่าน 10,689 10,560 21,249 10,163
ตำบลในเวียง 9,840 9,693 19,533 9,231
ตำบลผาสิงห์ 849 867 1,716 932

หน้า 5