รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลเวียง 2,419 2,627 5,046 2,419
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 2,078 2,150 4,228 1,500
ตำบลปล้อง 2,078 2,150 4,228 1,500
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 1,952 2,221 4,173 2,168
ตำบลเวียง 1,952 2,221 4,173 2,168
เทศบาลตำบลบุญเรือง 3,133 3,194 6,327 2,489
ตำบลบุญเรือง 3,133 3,194 6,327 2,489
เทศบาลตำบลเวียงชัย 3,042 3,335 6,377 2,538
ตำบลเวียงชัย 1,803 1,964 3,767 1,662
ตำบลเมืองชุม 1,239 1,371 2,610 876
เทศบาลนครเชียงราย 33,317 36,571 69,888 41,015
ตำบลเวียง 5,388 5,585 10,973 8,102
ตำบลรอบเวียง 21,368 23,603 44,971 25,475
ตำบลสันทราย 197 224 421 416
ตำบลริมกก 6,364 7,159 13,523 7,022

หน้า 8