รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบ้านกาศ 816 886 1,702 848
ตำบลแม่สะเรียง 557 606 1,163 893
เทศบาลตำบลปาย 1,051 1,212 2,263 1,630
ตำบลเวียงใต้ 1,051 1,212 2,263 1,630
เทศบาลตำบลขุนยวม 1,794 1,782 3,576 1,461
ตำบลขุนยวม 1,794 1,782 3,576 1,461
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3,183 3,208 6,391 4,105
ตำบลจองคำ 3,183 3,208 6,391 4,105

หน้า 3