รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดอุทัยธานี 161,735 167,215 328,950 110,882
อำเภอเมืองอุทัยธานี 17,146 18,346 35,492 11,754
ตำบลน้ำซึม 3,196 3,444 6,640 2,584
ตำบลสะแกกรัง 2,359 2,586 4,945 1,949
ตำบลดอนขวาง 1,511 1,593 3,104 885
ตำบลหาดทนง 906 1,069 1,975 596
ตำบลเกาะเทโพ 1,210 1,296 2,506 791
ตำบลท่าซุง 1,880 1,994 3,874 1,308
ตำบลหนองแก 1,000 1,072 2,072 628
ตำบลโนนเหล็ก 682 713 1,395 382
ตำบลหนองเต่า 821 895 1,716 529
ตำบลหนองไผ่แบน 1,166 1,167 2,333 690
ตำบลหนองพังค่า 808 882 1,690 509
ตำบลทุ่งใหญ่ 443 465 908 261
ตำบลเนินแจง 1,164 1,170 2,334 642
อำเภอทัพทัน 7,904 8,221 16,125 4,797
ตำบลโคกหม้อ 1,211 1,276 2,487 768
ตำบลหนองยายดา 1,538 1,641 3,179 941
ตำบลหนองกลางดง 1,487 1,588 3,075 895
ตำบลหนองกระทุ่ม 3,668 3,716 7,384 2,193
อำเภอสว่างอารมณ์ 14,964 15,037 30,001 9,852
ตำบลสว่างอารมณ์ 1,551 1,556 3,107 1,059
ตำบลหนองหลวง 2,023 2,123 4,146 1,284
ตำบลพลวงสองนาง 2,757 2,790 5,547 1,819
ตำบลไผ่เขียว 5,984 5,933 11,917 3,921
ตำบลบ่อยาง 2,649 2,635 5,284 1,769
อำเภอหนองฉาง 16,859 17,796 34,655 10,339
ตำบลหนองฉาง 916 968 1,884 631

หน้า 1