รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลหนองฉาง 1,473 1,646 3,119 1,669
ตำบลหนองสรวง 16 19 35 13
เทศบาลตำบลเขาบางแกรก 3,113 3,368 6,481 2,122
ตำบลเขาบางแกรก 3,113 3,368 6,481 2,122
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ 873 911 1,784 844
ตำบลสว่างอารมณ์ 873 911 1,784 844
เทศบาลตำบลทัพทัน 4,249 4,681 8,930 3,126
ตำบลทัพทัน 2,031 2,332 4,363 1,791
ตำบลทุ่งนาไทย 756 830 1,586 458
ตำบลเขาขี้ฝอย 650 694 1,344 382
ตำบลหนองหญ้าปล้อง 812 825 1,637 495
เทศบาลตำบลตลุกดู่ 5,677 5,817 11,494 3,311
ตำบลตลุกดู่ 5,677 5,817 11,494 3,311
เทศบาลเมืองอุทัยธานี 7,402 8,436 15,838 9,051
ตำบลอุทัยใหม่ 7,402 8,436 15,838 9,051

หน้า 4