รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลเขาทราย 2,212 2,263 4,475 1,762
ตำบลเขาทราย 2,212 2,263 4,475 1,762
เทศบาลตำบลสามง่าม 2,390 2,666 5,056 2,063
ตำบลสามง่าม 2,390 2,666 5,056 2,063
เทศบาลตำบลกำแพงดิน 1,133 1,287 2,420 779
ตำบลกำแพงดิน 1,133 1,287 2,420 779
เทศบาลตำบลโพทะเล 1,346 1,394 2,740 956
ตำบลโพทะเล 1,346 1,394 2,740 956
เทศบาลตำบลท่าเสา 777 769 1,546 486
ตำบลท่าขมิ้น 53 59 112 40
ตำบลท่าเสา 724 710 1,434 446
เทศบาลตำบลวังตะกู 922 889 1,811 600
ตำบลวังตะกู 922 889 1,811 600
เทศบาลตำบลบางไผ่ 820 863 1,683 590
ตำบลบางไผ่ 820 863 1,683 590
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 4,673 4,944 9,617 3,227
ตำบลโพธิ์ประทับช้าง 618 596 1,214 527
ตำบลไผ่ท่าโพ 2,007 2,234 4,241 1,391
ตำบลวังจิก 2,048 2,114 4,162 1,309
เทศบาลตำบลวังทรายพูน 1,719 1,769 3,488 1,088
ตำบลวังทรายพูน 1,359 1,426 2,785 886
ตำบลหนองพระ 360 343 703 202
เทศบาลตำบลหัวดง 1,691 1,705 3,396 1,105
ตำบลหัวดง 1,691 1,705 3,396 1,105
เทศบาลตำบลวังกรด 1,661 1,662 3,323 985
ตำบลบ้านบุ่ง 1,661 1,662 3,323 985
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ 1,627 1,799 3,426 1,092
ตำบลท่าฬ่อ 1,627 1,799 3,426 1,092

หน้า 5