รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดนครปฐม 420,026 454,590 874,616 338,019
อำเภอเมืองนครปฐม 81,805 88,043 169,848 55,759
ตำบลบางแขม 4,412 5,030 9,442 3,459
ตำบลพระประโทน 1,680 1,829 3,509 1,190
ตำบลธรรมศาลา 3,266 2,555 5,821 1,498
ตำบลตาก้อง 3,102 3,353 6,455 1,700
ตำบลมาบแค 3,945 4,211 8,156 2,369
ตำบลสนามจันทร์ 2,020 2,285 4,305 1,888
ตำบลดอนยายหอม 2,278 3,097 5,375 1,792
ตำบลถนนขาด 3,504 3,830 7,334 2,343
ตำบลบ่อพลับ 4,256 4,765 9,021 4,327
ตำบลนครปฐม 5,862 6,245 12,107 4,845
ตำบลวังตะกู 2,779 3,150 5,929 2,786
ตำบลหนองปากโลง 3,957 4,189 8,146 2,514
ตำบลสามควายเผือก 4,551 4,924 9,475 2,827
ตำบลทุ่งน้อย 2,624 2,778 5,402 1,573
ตำบลหนองดินแดง 2,413 2,550 4,963 1,533
ตำบลวังเย็น 1,532 1,633 3,165 743
ตำบลโพรงมะเดื่อ 4,627 4,728 9,355 2,358
ตำบลลำพยา 3,637 3,974 7,611 3,158
ตำบลสระกะเทียม 3,460 3,734 7,194 2,150
ตำบลสวนป่าน 1,610 1,756 3,366 982
ตำบลห้วยจรเข้ 2,223 2,389 4,612 1,809
ตำบลทัพหลวง 4,875 5,320 10,195 2,943
ตำบลหนองงูเหลือม 4,849 5,244 10,093 2,588
ตำบลบ้านยาง 4,343 4,474 8,817 2,384
อำเภอกำแพงแสน 56,931 60,420 117,351 31,052
ตำบลทุ่งกระพังโหม 1,745 1,790 3,535 1,165

หน้า 1