รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลวัดประดู่ 2,770 3,028 5,798 1,595
ตำบลเหมืองใหม่ 1,082 1,237 2,319 646
ตำบลบางช้าง 2,353 2,564 4,917 1,413
ตำบลแควอ้อม 1,135 1,206 2,341 585
ตำบลปลายโพงพาง 4,014 4,253 8,267 2,146
ตำบลบางแค 1,872 1,980 3,852 957
ตำบลแพรกหนามแดง 1,902 1,958 3,860 1,000
ตำบลยี่สาร 1,517 1,577 3,094 989
ตำบลบางนางลี่ 1,803 1,896 3,699 897
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1,007 1,081 2,088 719
ตำบลเหมืองใหม่ 1,007 1,081 2,088 719
เทศบาลตำบลบางนกแขวก 868 1,037 1,905 747
ตำบลบางคนที 248 285 533 157
ตำบลบางนกแขวก 620 752 1,372 590
เทศบาลตำบลกระดังงา 1,072 1,216 2,288 772
ตำบลกระดังงา 1,072 1,216 2,288 772
เทศบาลตำบลอัมพวา 2,518 2,819 5,337 1,786
ตำบลอัมพวา 2,518 2,819 5,337 1,786
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 13,416 15,079 28,495 10,199
ตำบลแม่กลอง 13,416 15,079 28,495 10,199

หน้า 2