รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลห้วยน้ำขาว 4,634 4,463 9,097 2,490
ตำบลพรุดินนา 5,165 5,230 10,395 3,475
ตำบลเพหลา 3,078 3,063 6,141 2,139
อำเภออ่าวลึก 22,467 22,446 44,913 14,009
ตำบลอ่าวลึกใต้ 2,645 2,710 5,355 1,963
ตำบลแหลมสัก 1,215 1,159 2,374 731
ตำบลนาเหนือ 2,442 2,466 4,908 1,691
ตำบลคลองหิน 3,308 3,368 6,676 1,847
ตำบลอ่าวลึกน้อย 3,131 3,087 6,218 1,479
ตำบลอ่าวลึกเหนือ 3,246 3,187 6,433 2,200
ตำบลเขาใหญ่ 2,114 2,153 4,267 1,364
ตำบลคลองยา 1,933 1,863 3,796 1,258
ตำบลบ้านกลาง 2,433 2,453 4,886 1,476
อำเภอปลายพระยา 16,125 15,780 31,905 9,668
ตำบลปลายพระยา 6,196 5,978 12,174 3,535
ตำบลเขาเขน 3,272 3,130 6,402 2,000
ตำบลเขาต่อ 3,784 3,806 7,590 2,343
ตำบลคีรีวง 2,873 2,866 5,739 1,790
อำเภอลำทับ 9,719 9,500 19,219 6,207
ตำบลลำทับ 2,617 2,496 5,113 1,636
ตำบลดินอุดม 2,922 2,915 5,837 1,723
ตำบลทุ่งไทรทอง 2,253 2,285 4,538 1,438
ตำบลดินแดง 1,927 1,804 3,731 1,410
อำเภอเหนือคลอง 27,674 28,087 55,761 17,077
ตำบลเหนือคลอง 4,684 4,753 9,437 3,149
ตำบลเกาะศรีบอยา 2,666 2,507 5,173 1,578
ตำบลคลองขนาน 4,440 4,414 8,854 3,062
ตำบลคลองเขม้า 2,645 2,812 5,457 1,362

หน้า 2