รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลโคกยาง 3,095 3,175 6,270 1,910
ตำบลตลิ่งชัน 2,884 2,921 5,805 1,493
ตำบลปกาสัย 3,695 3,911 7,606 2,371
ตำบลห้วยยูง 3,565 3,594 7,159 2,152
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 2,140 2,170 4,310 2,471
ตำบลเหนือคลอง 2,140 2,170 4,310 2,471
เทศบาลตำบลลำทับ 1,929 2,084 4,013 1,958
ตำบลลำทับ 1,799 1,925 3,724 1,845
ตำบลทุ่งไทรทอง 130 159 289 113
เทศบาลตำบลปลายพระยา 2,953 2,887 5,840 2,039
ตำบลปลายพระยา 2,953 2,887 5,840 2,039
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ 2,864 3,001 5,865 2,676
ตำบลอ่าวลึกใต้ 2,503 2,608 5,111 2,274
ตำบลอ่าวลึกเหนือ 361 393 754 402
เทศบาลตำบลแหลมสัก 1,980 1,973 3,953 1,104
ตำบลแหลมสัก 1,980 1,973 3,953 1,104
เทศบาลตำบลคลองพน 1,450 1,493 2,943 1,071
ตำบลคลองพน 1,450 1,493 2,943 1,071
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ 1,907 1,934 3,841 1,532
ตำบลคลองท่อมใต้ 1,907 1,934 3,841 1,532
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ 546 569 1,115 457
ตำบลเกาะลันตาใหญ่ 546 569 1,115 457
เทศบาลตำบลเขาพนม 2,351 2,377 4,728 2,095
ตำบลเขาพนม 2,351 2,377 4,728 2,095
เทศบาลเมืองกระบี่ 13,544 15,356 28,900 14,827
ตำบลปากน้ำ 8,866 9,999 18,865 9,264
ตำบลกระบี่ใหญ่ 4,678 5,357 10,035 5,563

หน้า 3