รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลท้ายเหมือง 1,708 1,803 3,511 1,594
เทศบาลตำบลทับปุด 550 541 1,091 600
ตำบลทับปุด 550 541 1,091 600
เทศบาลตำบลคุระบุรี 1,714 1,691 3,405 1,922
ตำบลคุระ 1,158 1,105 2,263 1,336
ตำบลแม่นางขาว 556 586 1,142 586
เทศบาลตำบลโคกกลอย 1,408 1,595 3,003 1,393
ตำบลโคกกลอย 1,408 1,595 3,003 1,393
เทศบาลตำบลกระโสม 874 939 1,813 670
ตำบลกระโสม 874 939 1,813 670
เทศบาลตำบลท่านา 554 595 1,149 529
ตำบลท่านา 554 595 1,149 529
เทศบาลตำบลเกาะยาว 449 424 873 431
ตำบลเกาะยาวน้อย 449 424 873 431
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 4,223 4,402 8,625 2,571
ตำบลตะกั่วป่า 4,223 4,402 8,625 2,571
เทศบาลเมืองพังงา 4,795 5,070 9,865 5,190
ตำบลท้ายช้าง 4,795 5,070 9,865 5,190

หน้า 3