รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 505,556 517,732 1,023,288 423,136
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 8,703 10,059 18,762 5,701
ตำบลมะขามเตี้ย 1,525 2,519 4,044 1,144
ตำบลบางใบไม้ 1,238 1,286 2,524 916
ตำบลบางชนะ 845 903 1,748 489
ตำบลคลองน้อย 1,786 1,859 3,645 1,187
ตำบลบางไทร 906 967 1,873 637
ตำบลบางโพธิ์ 875 962 1,837 553
ตำบลคลองฉนาก 1,528 1,563 3,091 775
อำเภอกาญจนดิษฐ์ 37,574 38,029 75,603 26,974
ตำบลท่าทองใหม่ 2,236 2,281 4,517 1,690
ตำบลท่าทอง 2,851 2,784 5,635 2,137
ตำบลทุ่งกง 2,501 2,516 5,017 1,960
ตำบลกรูด 4,697 4,834 9,531 3,115
ตำบลพลายวาส 3,331 3,344 6,675 2,738
ตำบลป่าร่อน 3,709 3,725 7,434 2,445
ตำบลตะเคียนทอง 3,128 3,183 6,311 2,065
ตำบลช้างขวา 4,879 5,089 9,968 2,850
ตำบลท่าอุแท 5,122 5,229 10,351 4,140
ตำบลทุ่งรัง 2,029 2,037 4,066 1,496
ตำบลคลองสระ 3,091 3,007 6,098 2,338
อำเภอดอนสัก 12,501 12,462 24,963 8,926
ตำบลดอนสัก 3,745 3,666 7,411 2,301
ตำบลชลคราม 1,111 1,143 2,254 991
ตำบลไชยคราม 977 1,008 1,985 728
ตำบลปากแพรก 6,668 6,645 13,313 4,906
อำเภอเกาะพะงัน 4,767 4,745 9,512 8,701
ตำบลเกาะพะงัน 2,007 2,133 4,140 2,679

หน้า 1