รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 59,918 66,213 126,131 64,545
ตำบลตลาด 13,825 15,287 29,112 15,386
ตำบลมะขามเตี้ย 31,712 35,218 66,930 35,706
ตำบลบางใบไม้ 271 377 648 342
ตำบลบางชนะ 698 682 1,380 341
ตำบลบางกุ้ง 12,859 14,085 26,944 12,499
ตำบลคลองฉนาก 553 564 1,117 271

หน้า 8