รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลจ.ป.ร. 6,295 5,856 12,151 5,321
ตำบลบางใหญ่ 1,591 1,476 3,067 1,168
อำเภอสุขสำราญ 6,107 6,018 12,125 3,761
ตำบลนาคา 3,068 3,145 6,213 1,811
ตำบลกำพวน 3,039 2,873 5,912 1,950
เทศบาลตำบลน้ำจืด 1,721 1,760 3,481 1,707
ตำบลน้ำจืด 1,721 1,760 3,481 1,707
เทศบาลตำบลกะเปอร์ 863 875 1,738 569
ตำบลกะเปอร์ 863 875 1,738 569
เทศบาลตำบลละอุ่น 1,224 1,179 2,403 1,005
ตำบลละอุ่นใต้ 714 712 1,426 645
ตำบลบางพระใต้ 510 467 977 360
เทศบาลตำบลหงาว 1,155 1,180 2,335 937
ตำบลหงาว 1,155 1,180 2,335 937
เทศบาลตำบลปากน้ำ 1,521 1,288 2,809 1,675
ตำบลปากน้ำ 1,521 1,288 2,809 1,675
เทศบาลเมืองระนอง 7,261 7,637 14,898 7,389
ตำบลเขานิเวศน์ 7,261 7,637 14,898 7,389

หน้า 2