รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลปังหวาน 2,694 2,505 5,199 2,161
ตำบลพระรักษ์ 2,324 2,193 4,517 2,003
อำเภอสวี 34,195 34,398 68,593 28,011
ตำบลนาโพธิ์ 2,372 2,496 4,868 1,817
ตำบลสวี 1,559 1,566 3,125 1,125
ตำบลทุ่งระยะ 3,492 3,544 7,036 2,936
ตำบลท่าหิน 2,277 2,320 4,597 1,608
ตำบลปากแพรก 721 758 1,479 520
ตำบลด่านสวี 2,521 2,656 5,177 1,942
ตำบลครน 4,915 4,808 9,723 4,008
ตำบลวิสัยใต้ 2,579 2,603 5,182 2,063
ตำบลนาสัก 6,281 6,494 12,775 5,415
ตำบลเขาทะลุ 3,648 3,564 7,212 3,127
ตำบลเขาค่าย 3,830 3,589 7,419 3,450
อำเภอทุ่งตะโก 10,305 10,240 20,545 8,048
ตำบลทุ่งตะไคร 2,882 3,024 5,906 2,644
ตำบลตะโก 4,427 4,405 8,832 3,216
ตำบลช่องไม้แก้ว 2,996 2,811 5,807 2,188
เทศบาลตำบลท่ายาง 4,965 5,013 9,978 3,956
ตำบลท่ายาง 4,965 5,013 9,978 3,956
เทศบาลตำบลปากตะโก 2,204 2,104 4,308 1,430
ตำบลปากตะโก 2,204 2,104 4,308 1,430
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 1,455 1,576 3,031 1,518
ตำบลนาโพธิ์ 1,455 1,576 3,031 1,518
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ 800 796 1,596 629
ตำบลพะโต๊ะ 800 796 1,596 629
เทศบาลตำบลละแม 1,498 1,541 3,039 1,504
ตำบลละแม 1,498 1,541 3,039 1,504

หน้า 3