รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 3,379 3,436 6,815 2,610
ตำบลปากน้ำ 3,379 3,436 6,815 2,610
เทศบาลตำบลสะพลี 1,103 1,173 2,276 948
ตำบลสะพลี 1,103 1,173 2,276 948
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต 1,955 2,031 3,986 1,812
ตำบลดอนยาง 1,955 2,031 3,986 1,812
เทศบาลตำบลปะทิว 653 716 1,369 792
ตำบลบางสน 551 591 1,142 679
ตำบลทะเลทรัพย์ 102 125 227 113
เทศบาลตำบลเนินสันติ 898 946 1,844 985
ตำบลท่าแซะ 898 946 1,844 985
เทศบาลตำบลท่าแซะ 1,051 1,083 2,134 1,164
ตำบลท่าแซะ 1,051 1,083 2,134 1,164
เทศบาลตำบลวังไผ่ 3,019 3,332 6,351 3,822
ตำบลวังไผ่ 3,019 3,332 6,351 3,822
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร 3,448 3,513 6,961 3,219
ตำบลปากน้ำ 3,448 3,513 6,961 3,219
เทศบาลเมืองหลังสวน 5,355 6,002 11,357 5,779
ตำบลหลังสวน 1,614 1,808 3,422 2,045
ตำบลขันเงิน 3,293 3,646 6,939 3,335
ตำบลพ้อแดง 126 158 284 121
ตำบลแหลมทราย 239 309 548 204
ตำบลวังตะกอ 83 81 164 74
เทศบาลเมืองชุมพร 15,551 17,615 33,166 17,510
ตำบลท่าตะเภา 5,399 6,057 11,456 7,237
ตำบลบางหมาก 2,808 3,235 6,043 2,758
ตำบลนาทุ่ง 3,848 4,460 8,308 4,220
ตำบลตากแดด 2,288 2,485 4,773 1,970

หน้า 4