รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลวังไผ่ 1,198 1,367 2,565 1,317
ตำบลขุนกระทิง 10 11 21 8

หน้า 5