รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสงขลา 672,775 705,799 1,378,574 464,261
อำเภอเมืองสงขลา 12,485 13,510 25,995 7,903
ตำบลเขารูปช้าง 1 1 1
ตำบลเกาะแต้ว 5,327 5,596 10,923 3,137
ตำบลทุ่งหวัง 4,841 5,435 10,276 3,032
ตำบลเกาะยอ 2,317 2,478 4,795 1,733
อำเภอสทิงพระ 22,259 23,330 45,589 12,419
ตำบลจะทิ้งพระ 1,626 1,678 3,304 896
ตำบลกระดังงา 2,217 2,329 4,546 1,253
ตำบลสนามชัย 1,911 1,998 3,909 1,115
ตำบลดีหลวง 1,675 1,755 3,430 919
ตำบลชุมพล 2,600 2,738 5,338 1,472
ตำบลคลองรี 1,766 1,844 3,610 979
ตำบลคูขุด 2,544 2,637 5,181 1,425
ตำบลท่าหิน 2,003 2,099 4,102 1,102
ตำบลวัดจันทร์ 1,786 1,928 3,714 979
ตำบลบ่อแดง 2,337 2,457 4,794 1,257
ตำบลบ่อดาน 1,794 1,867 3,661 1,022
อำเภอจะนะ 47,166 48,128 95,294 23,500
ตำบลบ้านนา 4,481 4,509 8,990 2,114
ตำบลป่าชิง 2,351 2,467 4,818 1,211
ตำบลสะพานไม้แก่น 3,156 3,249 6,405 1,662
ตำบลสะกอม 4,059 4,132 8,191 1,837
ตำบลนาหว้า 3,673 3,877 7,550 1,940
ตำบลนาทับ 6,343 6,285 12,628 2,893
ตำบลน้ำขาว 1,878 1,932 3,810 1,170
ตำบลขุนตัดหวาย 1,475 1,560 3,035 788
ตำบลท่าหมอไทร 3,208 3,344 6,552 1,625

หน้า 1